Engagemang

LFM30 är en branschdriven lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2030. Färdplanen går 15 år före svensk klimatlag och byggindustrins nationella färdplaner och är en modell för klimatomställningsarbetet i Malmö. Initiativet är medlemsdrivet med support från Sveriges ByggindustrierFossil-Free Sweden, och Malmö City.

Intressegrupp Passivhus Sverige bildades 2011 som ett kompetensnätverk av passivhusexperter med mer än 30 års erfarenhet. Intressegruppens syfte är att informera, kvalitetssäkra, utbilda och stötta byggbranschen och alla andra som är intresserade av passivhustekniken. Man förenar passivhusexperter och passivhusprodukter på samma plattform både nationellt och internationellt.

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande. Genom certifiering, utbildning och opinionsbildning arbetar man för ett samhälle som gynnar både människor och miljö.

Svensk Ventilation företräder ventilationsföretagen i Sverige – tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. Tillsammans sysselsätter medlemsföretagen cirka 10 000 personer i Sverige.

Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. Arenan erbjuder nätverk, kunskap och digitala tjänster som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster i bygg- och fastighetssektorn. CCBuild utvecklas i bred samverkan under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Se våra senaste nyheter på